Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., com a responsable del tractament de dades personals, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques pel que fa a les seves dades personals objecte de tractament per al desenvolupament de les seves competències, d’acord amb els requeriments del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. realitza tractaments de dades personals amb plena responsabilitat i lleialtat, d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud dels tractaments, en compliment del Reglament General de Protecció de Dades i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

Bases legals del tractament

El tractament de les dades personals de les persones interessades, derivat de les competències i funcions de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., es fonamenten, amb caràcter general, en les bases legals que es detallen tot seguit per a cada activitat de tractament en el Registre d’Activitats de Tractament.

Reglament General de Protecció de Dades 2016/679:

  • Article 6.1.a. La persona interessada ha donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o diferents finalitats específiques. Enviament i gestió dels formularis de contacte.
  • Article 6.1. b. El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual la persona interessada és part o per a l’aplicació, a petició d’aquest/a, de mesures pre-contractuals. El dur a terme les activitats pròpies de l’entitat responsable amb els ciutadans.
  • Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. El dur a terme les activitats pròpies de l’Administració.
  • Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. El dur a terme les activitats pròpies de l’Administració.

Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals:

  • Article 6. Tractament basat en el consentiment de la persona afectada. Enviament i gestió dels formularis de contacte.
  • Article 8. Tractament de dades per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics. El dur a terme les activitats pròpies de l’Administració.
    1. El tractament de dades personals només podrà considerar-se fundat en el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes previstos en l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una norma de Dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei.
    2. El tractament de dades personals només podrà considerar-se fundat en el compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable, en els termes previstos en l’article 6.1 e) del Reglament (UE) 2016/679, quan derivi d’una competència atribuïda per una norma amb rang de llei.

Transferències internacionals de dades

Per a poder oferir-li els nostres serveis, Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. contracta recursos que porten a terme transferències internacionals de dades a tercers països situats fora de la Unió Europea. Aquests països compten amb un adequat nivell de protecció de dades declarat per la Comissió Europea i també amb l’aportació de garanties adequades com Clàusules Contractuals Tipus.

Les activitats en què porten a terme aquestes transferències internacionals de dades són aquelles en què pugui haver transferències internacionals de dades, a través de les cookies provinents de tercers (Google Analytics).

Pot informar-se sobre les transferències de dades a països tercers que, en el seu cas, realitzen els tercers identificats en aquesta política de cookies, en les seves corresponents polítiques sobre el tractament de les dades recollides.

Decisions automatitzades, incloses l’elaboració de perfils

Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. realitza la presa de decisions automatitzades (incloses l’elaboració de perfils de navegació) quan vostè accepta i dóna el seu consentiment al funcionament de les nostres Cookies Analítiques durant la seva navegació per la nostra pàgina web. Les conseqüències d’aquest tractament seran la recollida i anàlisi de les seves dades per a la creació de perfils i per a oferir-li publicitat personalitzada. Per a més informació, consulti la nostra Política de Cookies (ENLLAÇAR AMB CONTINGUT INDICAT EN L’APARTAT 3.2 D’AQUEST DOCUMENT).

Destinataris de les seves dades

Les seves dades no seran cedides a tercers, excepte per obligació legal.

Drets de les persones interessades

Les persones interessades poden exercir els seus drets de protecció de dades d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i portabilitat de les dades, enviant un correu electrònic a gestio@rocaumbert.cat.

Així mateix, si considera que els seus drets de protecció de dades han estat vulnerats, podrà adreçar-se a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades www.apdcat.gencat.cat.