El dispositiu pedagògic proposa treballar alguns materials de l’exposició de manera autònoma. És a dir, serà el professor qui accedeixi al Dispositiu Pedagògic i guiï el  procés de treball. 

  • La proposta està pensada per, com a mínim, tres sessions a l’aula d’1 hora cadascuna. Tot i així, la durada de les sessions la determina el professorat i es recomana que s’hi dediqui tot el temps que es cregui necessari . Serà cada professor i/o el mateix grup classe qui prengui aquesta decisió en funció del currículum, les motivacions i l’interès.
  • El rol del professorat serà de guia, d’orientació i acompanyament en tot moment. Alhora, es pot ampliar tant com es vulgui el treball proposat al Dispositiu.
  • Cada sessió conté una proposta metodològica i material audiovisual de referència per realitzar a l’aula

Entreu a les properes sessions:

– Descoberta

– Estimulació

– Creació

– Tancament