Prestació del Servei d’Assessoria i Gestoria Fiscal, Comptable i Laboral de les Societats Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. i Granollers Escena, S.L.”, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques particulars, amb el següent desglossament per lots:
– LOT 1: Servei d’Assessoria i Gestoria Fiscal i Comptable de les Societats Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. i Granollers Escena, S.L.
– LOT 2: Servei d’Assessoria i Gestoria Laboral de les Societats Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. i Granollers Escena, S.L.
Termini de presentació d’ofertes: 25/01/21 14:00 h

Consulteu l’anunci de la licitació: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?mode=full&reqCode=viewCn&idDoc=74676214