L’objecte d’aquest contracte és la prestació del Servei d’Infraestructura General del Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC) 2019, mitjançant contracte menor de serveis.

Els objectius generals d’aquest servei són:

– Portar a terme el projecte tècnic d’infraestructura general del certamen, d’acord amb els paràmetres, materials i condicions expressats en la seva memòria tècnica 2019.

– Executar el muntatge i desmuntatge de tota la infraestructura general del certamen perquè estigui a punt el dia 12 de juny, en els espais de Roca Umbert assenyalats i en els termes expressats en la memòria tècnica 2019.

Termini: les ofertes es poden presentar del 26 d’abril al 13 de maig de 2019, ambdós dies inclosos, abans de les 14.00 hores.  Aquelles ofertes que arribin fora del termini establert no seran admeses.

Anunci de la convocatòria: 76_19_Anunci_Convocatoria_Contracte_19_10_Infraestructura_MAC19_P

Informe justificatiu: 1_Informe_76_19_Convocatoria_Contracte_19_10_Infraestructura_MAC19_P

Dossier MAC 2019: Dossier_MAC_2019_P