Roca Umbert Fàbrica de les Arts precisa convocar un procés de selecció d’un/a Tècnic/a especialista de manteniment de Roca Umbert Fàbrica de les Arts. La contractació s’ofereix dins del pla de relleu d’un altre treballador i en atenció a la situació en la que es trobi en el moment de resoldre aquesta convocatòria, es formalitzarà contracte amb qui resulti seleccionat:

  1. Contracte de relleu a temps parcial fins a la jubilació del titular
  2. Contractació indefinida si el treballador resultés declarat en situació d’incapacitat laboral permanent

Tipus de contracte: Laboral temporal i/o indefinit

Retribució anual bruta: 29.900 € aproximadament.

Jornada Laboral Ordinària: 35 hores setmanals amb un màxim de 75 hores extraordinàries de dilluns a diumenge per atendre necessitats especials derivades de les programacions i/o projectes objectes de la convocatòria.

Incorporació: 4 de setembre

Termini de presentació: PRORROGAT FINS AL 30 DE JUNY

Anunci amplicació de termini: Anunci_Ampliacio_Termini_Presentacio_Sollicituds_Convocatoria_Tecnic_Manteniment_P

Consulteu les bases: 26_23_Bases_Convocatoria_Seleccio_Tecnic_Especialista_Manteniment_P

Instàcia per formalitzar la sol·licitud: Instancia_Generica_RUFASL_P

Llista provisional de persones admeses i excloses: 1_Acord_37_23_Aprovar_Llista_Provisional_Persones_Admeses&Excloses_Tecnic_Manteniment_P

Convocatòria d’entrevista personal: 01_Convocatoria_EntrevistaPersonal_Tecnic_Manteniment_P